Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Вътрешни правила за приемане, отчитане и проверка на сигнали за

УТВЪРЖДАВАМ :………………….
КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО
Инж.СТЕФАН БОНЕВВътрешни правила за приемане, отчитане и проверка
на сигнали за корупция, измами и нередности в Община Камено

I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаване на доверието на гражданите към служителите от Общинска администрация Камено.
Основните цели които се поставят с вътрешните правила са:
• повишаване на общественото доверие към служителите от Общинска администрация
• засилване на гражданския контрол
• повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск
• създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения
• утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите от общинска администрация Камено.
При изпълнението на вътрешните правила ще се съблюдават следните принципи:
• Върховенство на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;
• Добро управление и задължение на ръководството на общината да предприеме ясни и ефективни действия, които напълно да удовлетворяват нуждите на гражданите;
• Превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки от ръководството по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение, и ограничаването и/или елиминирането им.
• Ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на механизми за бързо идентифициране и прекратяване на съществуващите корупционни практики.


II. ИНДИКАТОРИ ЗА КОРУПЦИЯ
1. Внезапна промяна на имотното състояние на даден служител.
2. Сключване на анекси по договори за обществени поръчки, което е недопустимо по новия ЗОП.
3. Точно спазване на процедурите за редовното отчитане на финансовите средства. Нередовното отчитане се прилага, когато трябва да се прикрият неправомерни действия.
4. Получаването на подаръци в натура. Индикатор за възможна корупция.
5. Използване на служебното положение за получаване на дадена услуга.

III. ЗОНИ С ПОВИШЕН КОРУПЦИОНЕН РИСК
1. Процедура по издаване на лицензи, разрешителни.
2. Процедури свързани с предоставянето на административни услуги.
3. Процедури свързани с при налагане на административни санкции на граждани и фирми.
4. Обществените поръчки.
5. Процедура при назначаване на работници и служители.
6. Недобре изградени или неефективни механизми за контрол.
7. Липса на организационна култура.


IV. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНО
1. Разработване на механизъм, гарантиращ ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс.
2. Мобилност и ротация на служители, участващи в комисии особено чувствителни към корупционен натиск;
3. Извършване на проверки по молби, жалби и сигнали на граждани в случаите на корупция, конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения.
4. Създаване на адекватна система на защита на лицата, които добросъвестно уведомяват за съмнения за корупция;
5. Повишаване отчетността на Общинска администрация Камено пред гражданите в общината, включително чрез механизмите и процедурите на достъп до обществена информация.
6. Редовно публикуване на доклади и отчети в интернет сайта на Общинска администрация.
7. Въвеждане на ефективен одитен процес чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции.
8. Осигуряване възможност на гражданите на място в административната сграда на общината веднага да сигнализират за корупционни практики и нередности чрез поставяне на антикорупционна кутия.
9. Осигуряване възможност на гражданите да сигнализират за корупционни практики и нередности чрез интернет сайта на общината и на горещата телефонна линия.
10. Създаване на постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в Общинска администрация.


V. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ
1. Всички сигнали, получени в Община Камено по каналите за достъп се регистрират в Деловодството.
2.Постъпилите в деловодството и регистрирани във входящия регистър документи – писма, сигнали, искания и др. се предават от деловодителя на Кмета на Община Камено.
3.Кметът на Общината прави предварителен преглед на документите и определя дали предметът на документа е от компетентността на общинската администрация.
4.Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал за корупция не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение.
4.Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на общинската администрация да разгледа въпроса, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят писмено се уведомява за предприетите действия.
5.Ако бъде констатирано, че предметът на документа е от компетентността на общинска администрация същият се резолира до Секретаря на общината.


VІ.ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
1.Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва с резолюция на Кмета на Общината и назначаване на комисия за разглеждане на сигналите.
2.Кмета на Общината определя със заповед за всеки конкретен случай, служители от отделните дирекции/отдели, които ще участват в разглеждането на сигнала за корупция.
3.В състава на всяка комисия за разглеждане на сигнали задължително се включват по един представител на дирекция „Административно правно информационно обслужване и човешки ресурси” и представител на съответната дирекция/отдел в зависимост от естеството на сигнала за корупция.При фактическа или правна сложност могат да се назначат комисии в по-широк състав.
4.Комисията задължително се председателства от Секретаря на Общината.
5.Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства /вкл. взема писмени обяснения от проверявания служител/ за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция.След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства.Протоколът се събира от членовете на комисията.
6.Комисията за разглеждане на сигнали изготвя доклад и го предава заедно с протоколите и събраните доказателства на Кмета на Общината.
7.Кмета на Общината се произнася по доклада на комисията в седем дневен срок от предаването му с мотивирано решение.Копие от решенията на Кмета на Общината се изпращат до подателите с обратна разписка. 8.Документите по преписките , протоколите и докладите на комисията за разглеждане на сигналите се архивират в общия архив на Общината.

VІІ.РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ
1.Всички постъпили документи в Община Камено се завеждат в деловодството на Общината и в специален регистър „Регистър за сигнали за корупция”, Приложение №1.
2.Регистъра за сигнали за корупция се води от Директора на дирекция „Административно правно информационно обслужване и човешки ресурси”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Настоящите правила влизат в сила от 05.10.09 г. с заповед № РД-09-433/01.10.09 г.
§2.Неразделна част към вътрешните правила за приемане и отчитане сигнали за корупция на граждани е Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.


 РЕГИСТЪР ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Входящ № Дата на регистрация Име, адрес и телефон на подателя Резюме на сигнала за корупция Краен срок за отговор Отговор Бележки
             
             
             
             


Приложение № 1