Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Активни

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, коит 30.11.201709.01.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1: „Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Никола Камбов, в гр. Камено“;ОП 2: „Реконструкция и благоустрояване на УПИ Х, кв. 107 по плана на гр. Камено“ 22.11.201703.01.2018
Открита процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено“ 30.10.201706.12.2017
Открита процедура с предмет:Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Никола Вапцаров“ , гр. Камено, в участъка от ОТ 45 до ОТ 153 (кръстовище с ул. „Георги Кондолов“ гр. Камено“; ОП2 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено – Братово) до ОТ 116 (кръсто 30.10.201706.12.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Русокастро, Община Камено“ 13.10.201724.11.2017
Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги със строителна техника за нуждите на Община Камено” 04.09.201726.09.2017
Пряко договаряне с предмет:„Доставка на рециклиран бетон - фракция 0/63”. 17.08.201704.09.2017
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини” 11.08.201725.08.2017
ПРЕКРАТЕНА Публично състезание с предмет: „Доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на Верижен Мини багер и Мини челен товарач и Обособена позиция № 2 – Доставка на Моторно прикачно съоръжение за събиране на отпадъци и Мобилна машина за дробене на дървета и храсти” 09.08.201701.09.2017
Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено” 24.07.201715.08.2017
Договаряне без предварително обявление Предмет: Актуализация на технически проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Полски извор, Община Камено 05.07.201717.07.2017
Публично състезание с предмет: „Доставка на употребяван вибрационен валяк с ремарке за нуждите на Община Камено” 09.06.201703.07.2017
Събиране на оферти с обява:„Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кръгли поцинковани кофи тип „Мева“ 16.05.201725.05.2017
Открита процедура:„Изготвяне на проект за консервация, реставрация и социализация на средновековната крепост Русокастро, Община Камено, Област Бургас, Първи етап: Консервация, реставрация и социализация на главен вход с прилежащи кули“ 12.05.201714.06.2017
Открита процедура. Предмет: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Камено” 28.03.201703.05.2017
Събиране на оферти с обява. Запазена поръчка. Предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“ 24.03.201710.04.2017
Публично сътезание с предмет:„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” и Обособена позиция № 6 - „Рециклиран бетон” 21.03.201718.04.2017
Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 14.03.201711.04.2017

Архив

2017
2016
2015
2014
2013