Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Активни

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Открита процедура с предмет:„Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които 27.12.201805.02.2019
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено” 26.11.201804.12.2018
Открита процедура с предмет:„Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено” 07.11.201812.12.2018
Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено: Ремонт на кметство в с. Полски извор“ 01.11.201808.11.2018
Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на битова техника и оборудване за нуждите на Община Камено по обособени позиции” 24.10.201807.11.2018
Открита процедура спредмет:„Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено” 11.10.201816.11.2018
Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено: Ремонт на навес на гробищен парк в с. Тръстиково“ 09.10.201816.10.2018
Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 2 - Ремонт на стадион в гр.Камено;“ 04.10.201810.10.2018
Пряко договаряне с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 03.10.201815.10.2018
Открита процедура с предмет: „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Трояново”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тръстиково” 01.10.201802.11.2018
Oткрита процедура с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено” 28.09.201802.11.2018
Събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Камено“ 18.09.201801.10.2018
Събиране на оферти с обява с предмет:„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развити 03.09.201813.09.2018
Договаряне без предварително обявление с предмет : „Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа за нуждите на Община Камено” 28.08.201810.09.2018
Публично състезание„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 15.08.201810.09.2018
Публично състезание с предмет:“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено” 14.08.201812.09.2018
Събиране на оферти с обява“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини” 09.08.201827.08.2018
Публично състезание с предмет: „Доставка на контейнери и съдове за смет за нуждите на Община Камено по обособени позиции“ 20.07.201820.08.2018
Събиране на оферти с обява с предмет: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община КАМЕНО, по две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на ОБЩИНА КАМЕНО“ Обособена позиция 2: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на ОБЩИНСКATA пътна мрежа на територията на община КАМЕНО“ 18.07.201802.08.2018
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на кметство в с. Полски извор; Обособена позиция № 2 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 3 - Ремонт на навес на гробищен парк в с. Тръстиково; Обособена позиция № 4 - Ремонт на стадион в гр.Камено; Обособена позиция № 5 -Ремонт на спортна площадка в гр. Камено” 17.07.201802.08.2018
Събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. Камено, филиал с.Русокастро” 09.07.201816.07.2018
Публично състезание с предмет :„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община КАМЕНО, по две обособени позиции“ 05.07.201802.08.2018
Пазарни консултации с : „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Камено с адрес: град Камено, ул. „Освобождение” №101“ 03.07.201810.07.2018
Пазарни консултации с Предмет: ОП 1: „Изграждане на площадки за спорт на открито”, в УПИ - кв.13 А, находящ се в с. Трояново, Община КаменоОП 2: „Изграждане на площадки за спорт на открито”, ПИ № 1024, в кв.107, нaходящ се на ул. “Димитър Благоев“, гр. Камено 25.06.201803.07.2018
Пазарни консултации с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ. 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено - Братово) до О.Т. 116 (кръстовище с ул. Освобождение, общ. Камено) и участъка от О.Т. 146 (кръстовище с ул. Оборище гр. Камено) до кръстовище с ул. Освобождение, гр. Камено” 22.06.201802.07.2018
Открита процедура с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” 27.04.201804.06.2018
Договаряне без предварително обявление предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ - метан за битовите н 09.03.201819.03.2018
Открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 08.03.201816.04.2018
Открита процедура с предмет: „Доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на Верижен Мини багер и Мини челен товарач и Обособена позиция № 2 – Доставка на Моторно прикачно съоръжение за събиране на отпадъци и Мобилна машина за дробене на дървета и храсти” 09.02.201819.03.2018
Открита процедура с предмет(ПРЕКРАТЕНА): „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 02.02.201813.03.2018
Открита процедура с предмет:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено” 02.02.201813.03.2018
Събиране на оферти с предмет: “Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено” 24.01.201813.02.2018
Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, коит 30.11.201709.01.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1: „Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Никола Камбов, в гр. Камено“;ОП 2: „Реконструкция и благоустрояване на УПИ Х, кв. 107 по плана на гр. Камено“ 22.11.201703.01.2018
Открита процедура с предмет:Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Никола Вапцаров“ , гр. Камено, в участъка от ОТ 45 до ОТ 153 (кръстовище с ул. „Георги Кондолов“ гр. Камено“; ОП2 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено – Братово) до ОТ 116 (кръсто 30.10.201706.12.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено“ 30.10.201706.12.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Русокастро, Община Камено“ 13.10.201724.11.2017
Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги със строителна техника за нуждите на Община Камено” 04.09.201726.09.2017
Пряко договаряне с предмет:„Доставка на рециклиран бетон - фракция 0/63”. 17.08.201704.09.2017
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини” 11.08.201725.08.2017
ПРЕКРАТЕНА Публично състезание с предмет: „Доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на Верижен Мини багер и Мини челен товарач и Обособена позиция № 2 – Доставка на Моторно прикачно съоръжение за събиране на отпадъци и Мобилна машина за дробене на дървета и храсти” 09.08.201701.09.2017
Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено” 24.07.201715.08.2017
Договаряне без предварително обявление Предмет: Актуализация на технически проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Полски извор, Община Камено 05.07.201717.07.2017
Публично състезание с предмет: „Доставка на употребяван вибрационен валяк с ремарке за нуждите на Община Камено” 09.06.201703.07.2017
Събиране на оферти с обява:„Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кръгли поцинковани кофи тип „Мева“ 16.05.201725.05.2017
Открита процедура:„Изготвяне на проект за консервация, реставрация и социализация на средновековната крепост Русокастро, Община Камено, Област Бургас, Първи етап: Консервация, реставрация и социализация на главен вход с прилежащи кули“ 12.05.201714.06.2017
Открита процедура. Предмет: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Камено” 28.03.201703.05.2017
Събиране на оферти с обява. Запазена поръчка. Предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“ 24.03.201710.04.2017
Публично сътезание с предмет:„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” и Обособена позиция № 6 - „Рециклиран бетон” 21.03.201718.04.2017
Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 14.03.201711.04.2017

Архив

2017
2016
2015
2014
2013