Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Активни

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ“ 15.02.202422.02.2024
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПИ 35883.105.714 ПО КККР НА ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО“ 10.01.202324.01.2023
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РУСОКАСТРО, ОБЩ. КАМЕНО, ОБЛ. БУРГАС“ 05.12.202212.12.2022
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: ”БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПИ 35883.105.714 ПО КККР НА ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО” 18.07.202225.07.2022
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО” 21.04.202203.05.2022
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО 29.03.202205.04.2022
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки 01.12.202108.12.2021
Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 год. на територията на Община Камено“ 11.08.202025.08.2020
Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строително-монтажни работи по реконструкция на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Камено с оформяне на паркоместа и обновяване на тротоарите“ 05.06.202006.07.2020
Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на Народно читалище „Просвета 1927“ в гр. Камено“ 05.06.202013.07.2020
Договаряне без предварително обявление с предмет:“Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх” 15.05.202001.06.2020
Tender procedure for construction of a road to the archaeological site 13.05.202017.06.2020
Открита процедура с предмет:Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” 27.03.202027.05.2020
Пряко договаряне с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 26.03.202013.04.2020
Открита процедура:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено” 23.03.202011.05.2020
Публично състезание с предмет:Извършване на СМР/ СРР на обект: “Мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения в с. Полски извор, община Камено”“ 11.03.202006.04.2020
Открита процедура с предмет:Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 28.02.202001.04.2020
Открита процедура с предмет:Доставка на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено 20.02.202024.03.2020
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено” 23.01.202012.02.2020
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на съдове за смет за нуждите на Община Камено“ 22.01.202004.02.2020
Публично състезание с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 20.01.202012.02.2020
Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, коит 20.01.202024.02.2020
Tender procedure for Investment Works CONSTRUCTION OF RECREATION ZONE RUSOKASTRO 26.11.201914.01.2020
Публично състезание с предмет:"Осъществяване на строително-монтажни работи по административнa сградa на Община Камено, находящa сe на ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено" 09.10.201930.10.2019
Събиране на оферти с обява с предмет:''Предоставяне на услуги по застраховане активите на Община Камено и второстепенните и разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции" 09.09.201926.09.2019
Открита процедура с предмет: „Доставка на камион самосвал с кран за нуждите на Община Камено” 26.08.201926.09.2019
Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 год. на територията на Община Камено“ 08.08.201920.08.2019
Събиране на оферти с обява с предмет:„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.„Изграждане на площадки за спорт на открито”, в УПИ - кв.13 А, находящ се в с. Трояново, Община Камено и „Изграждане на площадки за 17.07.201930.07.2019
Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на покрива на СУ „Христо Ботев“ , гр.Камено“ 26.06.201917.07.2019
Събиране на оферти с обява :„Проектиране и изграждане на две детски площадки за игра на открито в ДГ 17.06.201902.07.2019
Открита процедура с предмет:„Доставка на камион с кран за нуждите на Община Камено” 03.06.201902.07.2019
Събиране на оферти с обява с предмет:„Проектиране и изграждане на две детски площадки за игра на открито в ДГ(ПРЕКРАТЕНА) 03.06.201917.06.2019
Договаряне без предварително обявление с предмет:“Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх” 15.05.201928.05.2019
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“ 15.05.201928.05.2019
Публично състезание с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект “Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул. Освобождение, ул. Георги Кондолов и ул. Неделчо Камбов в гр. Камено 07.05.201928.05.2019
Публично състезание с предмет: Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на административната сграда на Община Камено; Обособена позиция № 2 – Преустройство и надстрояване на едноетажна масивна сграда с обществено значение – пристройка към административната сграда на Община Камено 04.04.201930.04.2019
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено” 29.03.201907.05.2019
Открита процедура с предмет:„Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“ 05.03.201910.04.2019
Открита процедура с предмет:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 26.02.201903.04.2019
Открита процедура с предмет:„Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които 27.12.201805.02.2019
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено” 26.11.201804.12.2018
Открита процедура с предмет:„Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено” 07.11.201812.12.2018
Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено: Ремонт на кметство в с. Полски извор“ 01.11.201808.11.2018
Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на битова техника и оборудване за нуждите на Община Камено по обособени позиции” 24.10.201807.11.2018
Открита процедура спредмет:„Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено” 11.10.201816.11.2018
Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено: Ремонт на навес на гробищен парк в с. Тръстиково“ 09.10.201816.10.2018
Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 2 - Ремонт на стадион в гр.Камено;“ 04.10.201810.10.2018
Пряко договаряне с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 03.10.201815.10.2018
Открита процедура с предмет: „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Трояново”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тръстиково” 01.10.201802.11.2018
Oткрита процедура с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено” 28.09.201802.11.2018
Събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Камено“ 18.09.201801.10.2018
Събиране на оферти с обява с предмет:„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развити 03.09.201813.09.2018
Договаряне без предварително обявление с предмет : „Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа за нуждите на Община Камено” 28.08.201810.09.2018
Публично състезание„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 15.08.201810.09.2018
Публично състезание с предмет:“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено” 14.08.201812.09.2018
Събиране на оферти с обява“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини” 09.08.201827.08.2018
Публично състезание с предмет: „Доставка на контейнери и съдове за смет за нуждите на Община Камено по обособени позиции“ 20.07.201820.08.2018
Събиране на оферти с обява с предмет: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община КАМЕНО, по две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на ОБЩИНА КАМЕНО“ Обособена позиция 2: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на ОБЩИНСКATA пътна мрежа на територията на община КАМЕНО“ 18.07.201802.08.2018
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на кметство в с. Полски извор; Обособена позиция № 2 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 3 - Ремонт на навес на гробищен парк в с. Тръстиково; Обособена позиция № 4 - Ремонт на стадион в гр.Камено; Обособена позиция № 5 -Ремонт на спортна площадка в гр. Камено” 17.07.201802.08.2018
Събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. Камено, филиал с.Русокастро” 09.07.201816.07.2018
Публично състезание с предмет :„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община КАМЕНО, по две обособени позиции“ 05.07.201802.08.2018
Пазарни консултации с : „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Камено с адрес: град Камено, ул. „Освобождение” №101“ 03.07.201810.07.2018
Пазарни консултации с Предмет: ОП 1: „Изграждане на площадки за спорт на открито”, в УПИ - кв.13 А, находящ се в с. Трояново, Община КаменоОП 2: „Изграждане на площадки за спорт на открито”, ПИ № 1024, в кв.107, нaходящ се на ул. “Димитър Благоев“, гр. Камено 25.06.201803.07.2018
Пазарни консултации с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ. 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено - Братово) до О.Т. 116 (кръстовище с ул. Освобождение, общ. Камено) и участъка от О.Т. 146 (кръстовище с ул. Оборище гр. Камено) до кръстовище с ул. Освобождение, гр. Камено” 22.06.201802.07.2018
Открита процедура с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” 27.04.201804.06.2018
Договаряне без предварително обявление предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ - метан за битовите н 09.03.201819.03.2018
Открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 08.03.201816.04.2018
Открита процедура с предмет: „Доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на Верижен Мини багер и Мини челен товарач и Обособена позиция № 2 – Доставка на Моторно прикачно съоръжение за събиране на отпадъци и Мобилна машина за дробене на дървета и храсти” 09.02.201819.03.2018
Открита процедура с предмет:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено” 02.02.201813.03.2018
Открита процедура с предмет(ПРЕКРАТЕНА): „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 02.02.201813.03.2018
Събиране на оферти с предмет: “Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено” 24.01.201813.02.2018
Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, коит 30.11.201709.01.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1: „Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Никола Камбов, в гр. Камено“;ОП 2: „Реконструкция и благоустрояване на УПИ Х, кв. 107 по плана на гр. Камено“ 22.11.201703.01.2018
Открита процедура с предмет:Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Никола Вапцаров“ , гр. Камено, в участъка от ОТ 45 до ОТ 153 (кръстовище с ул. „Георги Кондолов“ гр. Камено“; ОП2 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено – Братово) до ОТ 116 (кръсто 30.10.201706.12.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено“ 30.10.201706.12.2017
Открита процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Русокастро, Община Камено“ 13.10.201724.11.2017
Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги със строителна техника за нуждите на Община Камено” 04.09.201726.09.2017
Пряко договаряне с предмет:„Доставка на рециклиран бетон - фракция 0/63”. 17.08.201704.09.2017
Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини” 11.08.201725.08.2017
ПРЕКРАТЕНА Публично състезание с предмет: „Доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на Верижен Мини багер и Мини челен товарач и Обособена позиция № 2 – Доставка на Моторно прикачно съоръжение за събиране на отпадъци и Мобилна машина за дробене на дървета и храсти” 09.08.201701.09.2017
Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено” 24.07.201715.08.2017
Договаряне без предварително обявление Предмет: Актуализация на технически проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Полски извор, Община Камено 05.07.201717.07.2017
Публично състезание с предмет: „Доставка на употребяван вибрационен валяк с ремарке за нуждите на Община Камено” 09.06.201703.07.2017
Събиране на оферти с обява:„Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кръгли поцинковани кофи тип „Мева“ 16.05.201725.05.2017
Открита процедура:„Изготвяне на проект за консервация, реставрация и социализация на средновековната крепост Русокастро, Община Камено, Област Бургас, Първи етап: Консервация, реставрация и социализация на главен вход с прилежащи кули“ 12.05.201714.06.2017
Открита процедура. Предмет: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Камено” 28.03.201703.05.2017
Събиране на оферти с обява. Запазена поръчка. Предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“ 24.03.201710.04.2017
Публично сътезание с предмет:„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” и Обособена позиция № 6 - „Рециклиран бетон” 21.03.201718.04.2017
Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка” 14.03.201711.04.2017

Архив

2017
2016
2015
2014
2013