Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Август 2013

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018651 „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено” 12.08.201319.08.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018618 "Доставка на техническо оборудване по утвърдена техническа спецификация по проект „Отново на училище” – реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в община Камено” 12.08.201319.08.2013

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013