Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Февруари 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9026164 \"Изграждане на целодневна детска градина в с.Кръстина, община Камено.” 24.02.201407.03.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА "Извършване на СМР по обособени позиции:1. Асфалтиране на улична мрежа в населени места в Община Камено; 2. Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път 79061 с.Черни връх с. Полски извор и път IV-53904 с.Константиново, с.Тръстиково, с.Ливада, с. Русокастро 19.02.201424.03.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025904 "Предоставяне на услуги от медицински персонал, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус и оказване на неотложна медицинска помощ; извършване на основни диагностично- терапевтични процедури - измерване на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инсулин, инжектиране на предписани лекарствени средства, обработване и превързване на рани и др." 18.02.201425.02.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА “Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено” 14.02.201414.03.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025466 "Доставка чрез покупка на транспортни средства за нуждите на Общинска администрация Камено по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1- Един брой нов лек автомобил;2.Обособена позиция № 2- Един брой употребяван лекотоварен автомобил-самосвал” 05.02.201412.02.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013