Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Март 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9027417 „Почистване и ликвидиране на сметища за твърди битови отпадъци в община Камено 25.03.201403.04.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9027416 „Доставка на резервни части и автомобилни гуми за автопарка, съобразно нуждите на община Камено по следните обособени позиции: обособена позиция 1 – резервни части и обособена позиция 2 – автомобилни гуми” 25.03.201404.04.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Периодична доставка на строителни материали и бетонови изделия за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1.”Инертни материали” Обособена позиция 2. „Бетонови тръби” Обособена позиция 3. „Бетонови изделия” Обособена позиция 4. „Други строителни материали” Обособена позиция 5. „Бетон” 10.03.201414.04.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013