Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Февруари 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СМР НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА“ В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ: ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАМЕНО - BG05M9OP001-2.002-0110-C001“ 25.02.201610.03.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил за хора с увреждания за нуждите на проект Достойни граждани на Община Камено-BG05M9OP001-2.002-0110-C001 17.02.201629.02.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013