Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Април 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА(прекратена процедура):„Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Камено и управление на проект за „Рехабилитация и модернизация на градски стадион в гр. Камено” 14.04.201612.05.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:„ ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕТ ТИП „БОБЪР” , КАЗАНИ ЗА СМЕТ ТИП „МЕВА” , КОШ ЗА СМЕТ НА СТОЙКА И КОЛЕЛА ЗА КОНТЕЙНЕР ТИП „БОБЪР“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО“ 14.04.201627.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Ремонт на общинска пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1: Ремонт на IV-на пътна мрежа на път – 79061 – с. Черни връх-с. Полски извор и Обособена позиция 2: Частично асфалтиране на улична пътна мрежа в населените места на Община Камено”. 14.04.201626.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО УПИ ІV, КВ.74 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАМЕНО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В КВ. 58 ПО ПЛАНА НА С.ВИНАРСКО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЗАТРЕВЯВАНЕ В ГРАД КАМЕНО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 4: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В ЦЕНТРАЛЕН ПАРК ГРАД КАМЕНО ПИ 8015 ПО КАДАСТРАЛЕН ПЛАН 14.04.201626.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:„Почистване и ликвидиране на сметища за твърди битови отпадъци в Oбщина Камено”. 13.04.201626.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА(прекратена):„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“- „Реконструкция на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и рехабилитация на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Констатиново-Бургас/Черни връх-Полски извор /ІІІ-7907/“ 13.04.201625.04.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ, КАКТО СЛЕДВА : 1 БР. КОЛЕСЕН КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ – ФАБРИЧНО НОВ И 1 БР. СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ ФАБРИЧНО НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН 8+1.2 КУБ.М. 13.04.201631.05.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Избор на изпълнител за осигуряване на доставка на обществената поръчка с предмет : „Доставка на електроматериали и ел.резервни части за улично осветление за нуждите на община Камено“ 05.04.201614.04.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА(коригирана информация) С ПРЕДМЕТ:Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено”, обособени в позиции: Обособена позиция №1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция №2 –„Доставка на бетон” , Обособена позиция №3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция №4 – „Доставка на В и К материали” и Обособена позиция №5 – „Доставка на строителни материали 04.04.201612.05.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013