Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Юни 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Договаряне без предварително обявленение:\"Актуализация на проект за обект: \"Актуализация на проект за обект: „Рехабилитация на път BGS1053 (стар номер IV-79061) „Път II-79 – Черни връх – Полски извор” 23.06.201604.07.2016
Договаряне без предварително обявленение:„Рехабилитация на път BGS1051-/III-539/, Русокастро-Ливада—Тръстиково-Константиново” 23.06.201604.07.2016
Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“- „Реконструкция на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и рехабилитация на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Констатиново-Бургас 16.06.201626.07.2016
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:осъществяване на ремонт на ОБРЕДЕН ДОМ в гробищния парк на гр.Камено 08.06.201624.06.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013