Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Февруари 2017

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Публично сътезание с предмет:„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за сграда с адрес: гр. Камено, ул. „Оборище“, 28.02.201722.03.2017
Открита процедура:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 13.02.201724.03.2017
„Доставка на два броя фабрично нови автомобил за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез еднократно, цялостно заплащане на цената и Обособена позиция № 2 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез разсрочено заплащане на цената” 09.02.201713.03.2017
Пряко договаряне:„Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ - метан за битовите нужди на ДВХУИ – с. Русокас 08.02.201701.03.2017

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013