Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Краен срок за подаване на оферта: 10.07.2014 11:00

Обществената поръчка е валидна до: 10.07.2014 11:00

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

Относно: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Стара планина” в участъка от ул. „Хр. Смирненски” до ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Камено, Област Бургас.”

  

 

 

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с горецитирания предмет Ви уведомяваме за следното:

Ценовите оферти на участниците в горецитираната процедура ще бъдат оповестени  на 10.07.2014г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Камено.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация.

 

 

 

 

ИНЖ. ТОДОР ПЕТРОВ

Председател на Комисията