Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3926

 

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До

Митко Маринов Георгиев

гр.Бургас

ж.к.“Братя Миладинови“ бл.8, вх.2, ет.2,ап.27

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Милена Йорданова Тодорова, като наследник на Йордан Желязков Тодоров, с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на с.Русокастро, с което се променят границите на ПИ 113 в кв.4 и се попълват два нови имота – ПИ 602 и ПИ 603. Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 7 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва подписване на Акт за непълноти и грешки.

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“


 

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

 

Руси Василев Хаджиев и Стефка Страхилова Хаджиева

гр.Камено

ул“Георги Кондолов“ №103

 (като собственици на  УПИ  ХVІІ-963 в кв.82 /ПИ 2025 по КП/ по плана на гр.Камено, общ. Камено)

 

Васил Георгиев Любенов

гр.Камено

ул“Александър Стамболийски“ №34

 (като собственик на  УПИ  V-963 в кв.82 /ПИ 1638 по КП/ по плана на гр.Камено, общ. Камено)

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-982/01.10.2021 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на с.Камено, състояща се в промяна на границите на  ПИ 1639, ПИ 1640 и ПИ 1644 в кв.82 и въвеждане на нов ПИ 2200 и нов ПИ 2201.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“