Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3927

 

Изх.№54-00-112/21.10.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-1058/21.10.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.подробен устройствен планплан за застрояване /ПУП –ПЗ/ на ПИ с идентификатор 73211.88.43/ бивш стопански двор/ по КККР на землището на с.Трояново, местност „Зеленчукова градина“, Община Камено, с цел указване предназначение на имота „за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“ с параметри на застрояване Пл. макс.-80% ; Кинт макс.-1.5, Н макс.-10м/3ет./; Озел.мин.-20% в  устройствена зона- предимно-производствена- Пп .

2.Технически инвестиционен проект  за обект:“Фтоволтаична електроцентрала с мощност до 1Мw/Мwр“  ПИ с идентификатор 73211.88.43 /бившстопански двор/ по КККР на землището на с.Трояново, местност „Зеленчукова градина“, Община Камено, с възложител СД“СТАМАТОВИ-ГНС СИЕ“.

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено