Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3929

                                                               

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До                                                                                                       Изх.№94-00-1324/19.10.2021 г.

 

Йордан Георгиев Христов

гр.Камено

ул.“Александър Стамболийски“ №32

(като собственик на  УПИ  VІ-962 в кв.82 по рег.план на гр.Камено / ПИ 1640 по КП /)

 

Събка Атанасова Янчева

гр.Камено

ул.“Александър Стамболийски“ №30

 (като собственик на УПИ  VІІ-960 в кв.82 / по рег. план на гр.Камено /ПИ 1641 по КП/)

 

Блага Димитрова Любенова

гр.Камено

ул.“Александър Стамболийски“ №34

 (като собственик на УПИ  V-963 в кв.82 по рег. план на гр.Камено /част от ПИ 2201 и ПИ 1638 по КП /)

 

Руси Василев Хаджиев и Стефка Страхилова Хаджиева

гр.Камено

ул. „Георги Кондолов“ №103

(като собственици на УПИ  ХVІІ-963 в кв.82/ / по рег. план на гр.Камено, / част от ПИ 2201 и ПИ 2025 по КП/ )

 

Община Камено

гр.Камено

ул.“Освобождение“ №101

(като собственик на улица с о.т.210 и о.т.211)

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление, подадено от Йордан Георгиев Христов с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се засягат границите на ПИ №1640, ПИ1641 и ПИ 2201. Проектът е изложен в дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 7 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти..

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва да се явите за подписване на Акт за непълноти и грешки на 12.11.2021 г. в 10.00 часа в техническа служба.

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“