Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ  -> Формуляр
 
     
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец
  • Фактура за платена такса ;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).

Важна информация: Дубликат на удостоверение за раждане се издава на лицето, за което се отнася, на неговите родители /законни представители/ или на изрично упълномощено лице. Издава се от Общината, където е съставен акта за раждане или от Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние от 2000 г. досега от всяка общинска администрация

Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 4.00 лв.
 
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, ІІ работно място; Кметства