Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ.
 
Необходими документи:
•  Документ за самоличност на встъпващите в брак
Срок за изпълнение: Веднага след сключването на брака
Такса: Не се таксува
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, ІІ работно място, Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние