Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ--> Формуляр
 Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Камено
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 4.00 лв. 
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място; Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние