Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ
 
Препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение (чл.61, ал.1 от ЗГР)
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ.

 
Необходими документи:
  • 1. Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице/ Съдебно решение.
  • 2. Документ за самоличност на починалото лице
  • 2. Документ за самоличност на обявителя
Срок за изпълнение: 48 часа от настъпването на смъртта
Цена: Не се таксува
Срок на валидност: до промяна на данните в акта
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място; Кметствата в населените места 
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние