Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Банкови сметки

ОБЩИНА      КАМЕНО
 Първа инвестиционна банка АД
BIC /код/   FINVBGSF
IBAN    BG28FINV915084KA226298
Код Вид плащане  Наименование
44 14 00 Патентен данък
44 21 00 Данък върху недвижими  имоти
44 22 00 Данък върху наследства
44 23 00  Данък върху превозни средства
44 24 00 Такси за битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества
44 34 00 Други данъци
44 37 00 Вноски от приходи на общ.предприятия и институции
44 40 00 Нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция
44 41 00 Приходи он наем на имущество
44 42 00 Приходи от наем земя
44 43 00 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44 44 00 Приходи от лихви по срочни депозити
44 48 00 Дивиденти
44 49 00 Конфискувани средства и приходи от продажбата им
44 51 00 Дарения, помощи и  други безвъзм. получени суми от страната
44 55 00 Приходи от продажба на ДМА
44 56 00 Приходи от продажба на земя
44 57 00 Приходи от  концесии
44 58 00 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44 59 00 Приходи от продажба на НМА
44 65 00 Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обещетения,начети
44 70 00 Други неданъчни приходи
44 80 01 Такси за технически  услуги
44 80 02 Такси за ползване на  детски градини
44 80 03 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
44 80 04 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44 80 05 Такси за ползване на дом. социален патронаж и др.соц.услуги 
44 80 06 Такси за добив на кариерни материали
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 09 Такси за ползване на полудневни детски градини
44 80 10 Такси за ползване на общежития и др. по образованието
44 80 11 Такси за гробни места
44 80 12 Туристически такси
44 80 13 Такса за притежаване на куче
44 80 90 Други общински такси
44 80 81 Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

 

 

Банкова сметка за гаранции

BIC /код/   FINVBGSF

IBAN BG22FINV915033KA225801 - Първа инвестиционна банка АД