Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА --> Формуляр
 
Съставят се:
А)раждане- в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата
Б)граждански брак- в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата
В)смърт- в общината по постоянния адрес на починалия
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
Необходими документи:
  • Документ за самоличност на заявителя,
  • Препис или извлечение от акт за гражданско състояние, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние. /Документите, издадени от чуждестранен местен орган трябва да са легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България. Документите могат да бъдат и нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за гражданско състояние, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от българския дипломатически или консулски представител в съответната държава./

  • Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител- когато се представят пред длъжностното лице в общината
  • Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице

Срок за изпълнение: до 7 дни

Такса: Не се таксува
Срок на валидност: няма
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние