Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ --> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76; Закон за местните данъци и такси- чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Съдебно удостоверение / Решение на съд/ Административен акт
  •  Фактура за платена такса;
Срок за изпълнение: 3 дни
Такса: 2,50 лв. 
Срок на валидност: До промяна на данните
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ  работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние