Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ -> Формуляр
 
А)Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.
Б)Подават се в общината по постоянния адрес на лицето.За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявлението се подава по консулски път
Правно основание: Закон за гражданската регистрация- чл. 19а, Инструкция от юни 2001 г. на МРРБ за прилагане на чл.19а от ЗГР
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);
•  Заверен пълен препис или фотокопие от акта за раждане (при възможност).
Срок за изпълнение: до 14 дни
Такса: Не се таксува 
Срок на валидност: До промяна на данните
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ  работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние, главен специалист „ГРАО”