Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ---> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76; Закон за местните данъци и такси- чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7.
Необходими документи  
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Съдебно удостоверение / Решение на съд,
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: 3 дни
Такса: 5,00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ  работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние