Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ)

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ  ЗА  СМЪРТ) --> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.3.
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: 3 дни
Такса: 3,00 лв. 
Срок на валидност: до съставянето на акта с постановено съдебно решение
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място, Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние