Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ --> Формуляр
Издава се за починалите с постоянен адрес (местожителство) в Община Камено
 
Правно основание: Наредба № РД - 02- 20 - 6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението Закон за гражданската регистрация - чл.24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 – 12.
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: до 14 дни
Такса: 5.00 лв.
Срок на валидност: До промяна в реда на наследниците; друг, определен от изискващата институция
Място на извършване:  Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място,  Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностни лице - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"