Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ-> Формуляр
 
Правно основание: Наредба № РД – 02- 20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, ЗМДТ Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13.

 Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване)
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 5.00 лв.
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място, Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"