Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ -> Формуляр
 
Правно основание:  Наредба № РД – 02- 20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, ЗМДТ Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7; Наредба № РД-02-20-6 от24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15.
Необходими документи  
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване). 
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 5.00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място, Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”, старши специалист "ГРАО"