Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА -> Формуляр
 
 Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18.
Необходими документи 
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение:В деня на заявяване
Такса: 7.00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място,  Кметства в населените места 
Отговорно лице:  Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"