Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА -> Формуляр
Извършва се за лица с постоянен адрес в Община Камено
 Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 20.
Необходими документи 
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 10.00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние