Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ--> Формуляр
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24,ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 21.
Необходими документи 
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Декларация по чл. 21 - за съгласие за вписване на лични данни в удостоверението
  • Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации).
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).

Срок за изпълнение: В деня на заявяване

Такса:  10,00 лв.

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние