Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.106,ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11.
 
 
Необходими документи   
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване);
•  Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Камено или от кметствата в общината.
Срок за изпълнение: в деня на заявяване
Такса: 7.00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице - главен специалист „ГРАО”; гражданско състояние