Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС -> Формуляр
 
Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1, Закон за местните данъци и такси - чл. 110,ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 1.
 
 Необходими документи:    
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 5.00 лв. 
Срок на валидност: До промяна на постоянния адрес
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място,  Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"