Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ -> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал.1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 2.

 Необходими документи   
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост/ Договор за ползване на имота за жилищни нужди/ Декларация по чл.92, ал.3 или Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на името за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес/ Настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни или общински жилища/ Договор за предоставяне на социални услуги/ Договор за настаняване в специализирани институции;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 5.00 лв.
Срок на валидност: До промяна на настоящия адрес
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място,  Кметства в населените места 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"