Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  ---> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2;  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 19
 
Необходими документи   
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: до 7 дни
Такса: 5,00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ работно място
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние, главен специалист „ГРАО”