Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО---> Формуляр
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. чл. 102, ал. 1 т. 3 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13 
Необходими документи 
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
Такса: 2,00 лв. /страница
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ  работно място,  Кметства в населените места 
Отговорно лицеДлъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"