Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО--> Формуляр
 
 
Правно основание: чл. 107, т. 5 от Закона за местните данъци и такси, ЗУТ
 
Необходими документи: 
  • Заявление по образец;
  • Копия от документите за собственост на имота /оригинал за сверяване/;
  • Документ за законност на сградите;
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/
  • Фактура за платена такса;
 
Срок за изпълнение: 10 дни
 
Такса: 50.00 лв.
 
Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място