Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

 

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ 

Правно основание: 14, чл.17, чл. 19, чл.32 ал.1, чл. 49 ал.3, чл.54, чл. 61н, чл. 61р, чл. 71 от Закона за местните данъци и такси
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Попълнена данъчна декларация по ЗМД
  • Документи, удостоверяващи съдържанието на декларацията – копие на нотариален акт, копие на договор за покупко – продажба, копие на квитанция за платен данък, копие на свидетелство за регистрация - част І и др.

ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ:

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ - за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ - за облагане на превозни средства - леки автомобили

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ - за облагане на превозни средства - без леки автомобили

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ - за облагане на въздухоплавателни превозни средства

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ - за облагане на плавателни превозни средства

Декларация по чл. 61n от ЗМДТ - за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ - за облагане на наследствата

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място

 
Такса: Не се таксува
 
Срок на изпълнение – В деня на заявяване