Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАВЕРЯВАНЕ НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

ЗАВЕРЯВАНЕ НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА--> Формуляр

Правно основание: чл.483 от Гражданско-процесуалния кодекс

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Молба-Декларация по образец
  • Скица – копие
  • Удостоверение за наследници /ако е необходимо/
  • Документ за собственост /ако има такъв/
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 50,00 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място