Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Продажба на жилищни имоти - общинска собственост
Правно основание: чл.47 от ЗОС
Необходими документи: заявление по образец и копие от настанителна заповед
Срок за изпълнение: 3 месеца
Такса:  2.00 лв.
Място за подаване на документи: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място