Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Учредяване възмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост
Правно основание: чл.39 от ЗОС, чл.61 от НРПУРОИ след решение на ОбС
Необходими документи: заявление свободен текст
Срок за изпълнение: 1 месец след решение на ОбС
Място за подаване на документите: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място