Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА -> Формуляр
 
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация- чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14.
 
 
Необходими документи:  
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
 
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 5.00 лв.
 
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място, Кметства в населените места
 
Отговорно лице: Длъжностно лице - главен специалист „ГРАО”,  старши специалист "ГРАО"