Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА-> Формуляр
 
 
Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца -чл.6; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012г.) – чл. 16.
 
Необходими документи:  
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване). 
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 5.00 лв. 
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място,  Кметства в населените места
 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"