Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ -> Формуляр
 
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.
 
Необходими документи:
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия
  • Фактура за платена такса
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
 
Срок за изпълнение: В деня на заявяване 
 
Такса:  4.00 лв. 
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ работно място; Кметства в населените места
 
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние