Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА  -> Формуляр

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 6.00 лв.
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІІ работно място, Кметства в населените места
 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"