Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) -> Формуляр

 

Правно основание: Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)

Необходими документи:

  • Молба за настойнически съвет;
  • Документ за самоличност на родителите или дееспособния съпруг;
  • За малолетни и непълнолетни - препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;
  • Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: до 30 дни

Такса: Не се таксува