Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Правно основание: Административно-процесуален кодекс- чл. 431, ал.3 и 4.

Необходими документи:

Официално подадено искане.

Такса: Съгласно таксите за изпълнение на съответната услуга

Таксата се заплаща в брой на каса в ЦУИГ или

по банкова сметка  IBAN   BG28FINV915084KA226298

 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД  

  BIC    FINVBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ – 448007

При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.

Телефони за връзка: 05515/ 2003

Срок за изпълнение: 7 дни