Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ --> Формуляр

 

 

Правно основание: чл.88 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 6.00 лв.
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място