Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ЗА НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗА НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО--> Формуляр

Правно основание: чл.3, ал.2 и 3 приложение 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Необходими документи: 

  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец/
  • Декларация по чл. 14 от ЗМДТ, заверена от дирекция „УТСУОС”
  • Скица на имота
  • Удостоверение за степен на завършеност на строежа, издадено от дирекция „УТСУОС”
  • Квитанция за платена такса
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
Такса: За физически лица и юридически лица с нестопанска цел: 10,60 лв. ; 30,00 лв.
За еднолични търговци, търговски дружества и кооперации: 10,00 лв.; 30,00 лв.
Срок на изпълнение – 7 дни, 1 ден