Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО--> Формуляр

Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52

Необходими документи:

  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Искане /по образец/
  • Квитанция за платена такса
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
 
Такса:  8,00 лв. 
 
Срок на изпълнение – В деня на заявяване