Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ--> Формуляр

Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 1, б. "а"
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Искане /по образец/
  • Квитанция за платена такса
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
 
Такса:  8,00 лв.
 
Срок на изпълнение – В деня на заявяване