Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ ПАТЕНТЕН ДАНЪК--> Формуляр

Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Искане /по образец/
  • Квитанция за платена такса
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
 
Такса: 8,00 лв.
 
Срок на изпълнение – В деня на заявяване